Menu

شرایط اعطای تسهیلات بخش خودرو سواری

 

به منظور حمایت از بودجه مصرف کنندگان ، پس از اعتبار سنجی و احراز شرایط اعتباری متقاضیان توسط لیزینگ ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت خرید انواع خودروی سواری تولید داخل و وارداتی از محل تولیدات یا واردات متعاملین قرارداد های شرکت که در سایت شرکت منعکس میباشد ، با تکمیل فرم های مورد نیاز مندرج در این بخش جهت استفاده از تسهیلات لیزینگ و تشکیل پرونده اعتباری به واحد لیزینگ شرکت مراجعه نمایند .

 

 

شرایط کلی اعطای تسهیلات در بخش خودرو سواری عبارت است از:

الف)  مبلغ تسهیلات با نرخ سود مصوب و مدت دوره (حداکثر 3 ساله ) متناسب با وضعیت اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی و قراردادهای لیزینگ با تولید کنندگان تعیین می گردد .

 

ب)  تسهیلات لیزینگ در قالب قرارداد اجاره بشرط تملیک به ماخذ 60 % بهای خودرو تا سقف 120 میلیون ریال برای خودروهای داخلی و 50 % بهای خودرو تا سقف 300 میلیون ریال برای خودروهای خارجی با نرخ سود مصوب خواهد بود.

ج)  تضامین قابل وثوق متناسب با شرایط و میزان تسهیلات مورد درخواست متقاضیان و بنا بر صلاحدید لیزینگ ، ترکیبی از چک ، سفته ، بیمه اعتباری ، وثیقه ملکی ، ضمانت نامه بانکی ، اوراق مشارکت یاگواهی سپرده تعیین می گردد.

دی ان ان